Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING

Wij hechten bij BLOMMIT veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor BLOMMIT en de bevoegde personen werkende binnen BLOMMIT, met maatschappelijke zetel te Leendreef 10, 8750 wingene en met ondernemingsnummer BE 0542.671.646

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. BLOMMIT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

het informeren van actieve klanten over gelijkaardige producten via direct marketing (gerechtvaardigd belang)
het verstrekken van informatie over mogelijke security updates van onze webtoepassingen
het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen)
het uitvoeren van de administratie in verband met onze samenwerking
Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ALGEMEEN

de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen
we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor.


WEBSITE

Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier. Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw bedrijfsnaam en telefoonnummer mee te geven.
Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. BLOMMIT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam en jouw btw-nummer.
Bewaartermijn van de persoonsgegevens

BLOMMIT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.
Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

onze administratie, facturatie en projectopvolging
het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer,…)
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
het drukken van huisstijldrukwerk e.d.
Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Wijziging privacyverklaring
BLOMMIT kan de privacyverklaring wijzigen. Mocht er een wijziging gebeuren dan zullen we hiervan melding maken op onze website.

Beveiliging van de persoonsgegevens

wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
alle personen die namens BLOMMIT van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen en maken daarvoor gebruik van een password manager met digitale wachtwoordkluis
we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incident.
BLOMMIT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde
Beveiliging van de eigen login-gegevens voor website, e-mails, nieuwsbriefsystemen,…
BLOMMIT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bewaren van de login-gegevens van jouw website. Als klant ben je als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens alsook de vertrouwelijkheid ervan.
Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring

BLOMMIT kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.